From otvaga forum, armor layout of T-80U turret.   Random pic from internetz:   Schematics:   Model by otvaga member BkktMkkt: