Jump to content
Please support this forum by joining the SH Patreon ×
Sturgeon's House

The Swedish AFV Thread: Not Just Strv 103s


LostCosmonaut

Recommended Posts

 • 1 month later...
 • 2 months later...
 • 2 weeks later...

It's only a bit shorter than most Soviet tanks.  The big advantage of the configuration is that when it is hull down very little hull is exposed:

 

fP8oM1U.jpg

 

A hull-down T-55 has to expose more or less the entire turret because the gun is mounted at the bottom of the turret.  In theory, most NATO tanks save chieftain/chally/chally2 would need only to expose the upper 3/4 of the turret or so.

 

Swedes were big fans of external gun mounts for their TDs, of course.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 3 months later...
 • 1 month later...

Interesting thing I found browsing the archives:

 

6TCQ6UT.jpg

 

That one on the left looks pretty comparable to a D-10, aside from being much heavier. (The ones on the right look like a different lower power 10.5cm gun).

 

Sadly there's not shit for info on the 10.5cm lvkan on the internet.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
On 10/30/2014 at 3:01 AM, Collimatrix said:

 

Time to break some of this down:

 

D4aPupV.jpg

 

Projected frontal silhouettes.  STRV 2000 T is the familiar one, STRV 2000 O is another proposed configuration with a completely external weapons mounting:

 

SXLkXXV.jpg

 

WSywd3W.png

 

Different configurations considered for STRV 2000, note that only one of the configurations had a 140mm gun.  Some of the others were based on the CV-90 chassis:

zdIcrwt.png

 

gX7Swot.jpg

 

Side armor configuration of the STRV 2000:

l7xXGIk.png

 

"Band" means track.

 

EkwLQVl.jpg

 

Overall armor layout.  You can see that side armor was prioritized.

 

cX6b0gX.png

 

Design of the ERA.

 

 

Link to comment
Share on other sites

26 minutes ago, Collimatrix said:

 

Time to break some of this down:

 

D4aPupV.jpg

 

Projected frontal silhouettes.  STRV 2000 T is the familiar one, STRV 2000 O is another proposed configuration with a completely external weapons mounting:

 

SXLkXXV.jpg

 

WSywd3W.png

 

Different configurations considered for STRV 2000, note that only one of the configurations had a 140mm gun.  Some of the others were based on the CV-90 chassis:

zdIcrwt.png

 

gX7Swot.jpg

 

Side armor configuration of the STRV 2000:

l7xXGIk.png

 

"Band" means track.

 

EkwLQVl.jpg

 

Overall armor layout.  You can see that side armor was prioritized.

 

cX6b0gX.png

 

Design of the ERA.

 

 

Translation:

Zzor3pT.png

 

 

Gd97aGM.png

 

 

QEtocyw.jpg

 

 

ADoHKKn.png

Link to comment
Share on other sites

For the Strv 2000 O, it looks like the gun would have to be traversed back to the 12 o'clock position in order to be reloaded. I suppose that the gun itself can be lowered, backwards, so as to bring the breech closer to the autoloader arm? (or even to mate the breech with the autoloader hatch, thus preventing the ammunition from being exposed)

Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, Renegade334 said:

For the Strv 2000 O, it looks like the gun would have to be traversed back to the 12 o'clock position in order to be reloaded. I suppose that the gun itself can be lowered, backwards, so as to bring the breech closer to the autoloader arm? (or even to mate the breech with the autoloader hatch, thus preventing the ammunition from being exposed)

udes_103_ovanpalagrad.jpg

 

" En 10,5 cm kanon monterades ovanpå Mardern i ett enmanstorn. Med denna rigg UDES 19 genomfördes ett flertal olika försök – körning, skjutning, med mera.

Det gjordes egentligen två riggar för UDES 19. Utöver kör- och skjutriggen tillverkades även en laddrigg. På dessa genomfördes kör-, skjut-, observations-och laddförsök. Laddriggen testade principen att låta en laddpendel som roterar runt samma axel som kanonen föra skotten ett och ett från magasinet till kanonen.

Konstruktionen visade sig fungera bra och vara så robust att varken snö eller de grenar man testade med (upp till 5 cm) tjocka utgjorde något hinder för funktionen, däremot sågs det finnas risk att skräp följde med skotten in i kanonen. Man testade dock inte känsligheten för beskjutning.

Under skjutförsök bekräftades att det gick snabbare att inrikta kanonen - detta eftersom den har lägre massa än ett vanligt torn. Dock fick riggen långa skottider som berodde på dåligt fininriktningssystem.

Parallellt testades även denna princip med ovanpålagrad kanon på ett chassi till Strv 103. "

 

Translation:

" A 105mm canon was mounted on top of a Marder AFV in a one-man turret. With this rig, UDES 19 completed several different tests - driving, firing and more.

It is actually two rigs for UDES 19. For driving- and shooting-rig a loading rig is added. Driving, firing, observation and loading test are done on these rigs. The loading rig is to test the principle that a loading pendulum that rotates around the same axis as the canon can feed ammunition from the magazine to the cannon. 

This system appeared to work well and was so robust that neither snow or branches that was tested (up to 50mm) thick made a hindrance for the system, however, there is a risk of rubbish coming with the ammunition into the cannon. Therefor, the sensitivity to firing was not tested. 

In the firing trials in was found that the cannon was faster at aiming, because of the lighter tower. However, the rig high aiming time was thought to be because of bad FCS.

In parallel this principle was tested on a chassis of the Strv 103."

 

Source:

http://www.ointres.se/udes.htm

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Collimatrix said:

Overall armor layout.  You can see that side armor was prioritized.

 

Not really. It wasn't prioritized, but the larger coverage was necessary due to the front-mounted engine. Ballistic skirts and armor modules still cover only the frontal 60° arc.

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, SH_MM said:

 

Not really. It wasn't prioritized, but the larger coverage was necessary due to the front-mounted engine. Ballistic skirts and armor modules still cover only the frontal 60° arc.

strv_2000_hotbild-web.jpg

 

" De tekniska studierna delades upp i kompetensuppbyggande studier och försök, konceptstudier samt projektstudier. Fysiskt skydd kom att prioriteras före beväpningssystem, ledningssystem och rörlighetssystem. Tre huvudkrav kom att bli konceptstyrande:

 • Skjutning under gång varvet runt (360º) med huvudvapnet
 • Direktutblick för vagnchefen från vagnens högsta punkt
 • Överlevnad för vagn och besättning vid en träff i ammunitionslagringen

Vidare beaktades de typiskt svenska förhållandena som normalt resulterade i speciella krav på försvarsmaterielen – den korta värnpliktsutbildningen följd av korta repetitionsövningar (dvs materielen måste vara lätt att handha) och det faktum att materielen under större delen av sin livslängd skulle ligga i mobiliseringsförråd med ett minimum av underhåll.

 

 

 

Skydd

I projekt Strv 2000 tillmättes skyddet i vid bemärkelse stor betydelse – eller stridsvagnens överlevnadsförmåga vad avser skydd mot upptäckt-identifiering-träff, skydd mot verkan och skydd mot efterverkan. Kraven sattes mycket högt både vad gäller låga signaturer inom våglängdsområdena för IR och radar, men framförallt för det ballistiska skyddet. Dessa inkluderade mycket förutseende krav på skydd mot minor och takverkande stridsdelar.

strv_2000_kompositpansar-web.jpg

Grundprincipen för vagnens uppbyggnad var ett minimiskrov i pansarstål som var tillräckligt tjockt för att kunna ta upp krafterna vid körning och skjutning. Det skulle också kunna ta upp de krafter som en yttre skyddsmodul kunde åstadkomma då den träffats.

strv_2000_framre_skydd_sida-web.jpg strv_2000_amlagring-web.jpg

I det fall den yttre skyddsmodulen använde sig av principen med ett spontaninitierat tungt explosivt reaktivt pansar (t ex i kompositionen 15/3/9) – effektivt inte bara mot riktad sprängverkan, utan även kinetisk energi – kunde dessa krafter på grundstrukturen bli relativt stora. De försök som gjordes mot frontalt monterade moduler med denna typ av skydd visade att det var möjligt att kraftigt störa en penetrerande pilprojektil.

strv_2000_tap-web.jpg

Tanken var också att Strv 2000 skulle använda en stor andel keram i skyddskonstruktionen. Det faktum att den totala andelen keram skulle komma att uppgå till flera ton i respektive stridsvagn gjorde att ett det så kallade Skyddskeramprojektet startade upp 1988. Under ett par års tid gjordes försök med många olika typer av keram - Al2O3(aluminiumoxid), B4C (borkarbid) och TiB2 (titanborid) – men trots ett brett deltagande från svensk industri, FOA och FMV, blev det inte så mycket mer än en medioker referenskeram.

keramprov.jpg

Inspirerade av den valda skyddslösningen i den amerikanska stridsvagnen M1A1 DU där Chobhampansaret uppgraderats med skikt av utarmat uran, gjordes provskjutningar i Sverige även mot denna typ av material. Resultaten visade på möjligheten att nå bättre skyddsprestanda om volymen och inte vikten var gränssättande.

amlagringsprov.jpg

Stor möda lades även på att åstadkomma en från besättningen separerad ammunitionslagring som skulle tåla såväl krutbrand som en detonation efter direktträff på en RSV-stridsdel med övertändning som följd. Den lösning som utarbetades fungerade och hade stora likheter med motsvarande utrymmen i Leopard 2 och M1A1 med så kallade ”blow off panels”, men hade en utvecklad princip för att förhindra total övertändning med total utslagning som följd. Skotten var placerade längst bak i chassiet. "

 

Translation:

strv_2000_hotbild-web.jpg

" The technical studies are divided up into competence building studies and trials, concept studies and project studies. Physical armor is prioritzed over weapon systems, FCS and mobility systems. Three main requirements have steered the concept:

 

        - Firing while on the movie, 360 degrees with the main weapon.

        - Direct sight for the vehicle commander from the tanks highest point. 

        - Survival of the tank and crew in case of a hit to the ammunition storage. 

 

Furthermore, the typical Swedish environment is considered, which normally results in special requirements for defense materials - the short conscription followed by short repletion exercise (meaning that the material needs to be easy to handle) and the fact that the material in bigger parts of its lifetime will be located at mobilization storage with a minimum of maintenance. 

 

Armor:

In project Strv 2000 is armor of the highest importance - or the tanks survival chance against discovery - identification - hit, protection against impact, after armor protection. High requirements are sett for a low signature in the visual spectrum, for IR and for radar, men but most of all the armor. These include requirements for mine protection and roof armor. 

 

QEtocyw.jpg

 

 

The principle of the tank construction is a minimal hull of armor steel, made strong enough to absorb the force when driving and firing. It should also be able to take up the force that a outer armor module would achieve when hit.

Gd97aGM.pngstrv_2000_amlagring-web.jpg

 

 

In the case of the outer armor module, the use of the principle with a spontaneously initiated heavy explosive reactive armor (composition 15/3/9) - effective not only against directed explosive force (I assume HEAT) but also kinetic energy - could these forces on the hull be reality large.

ADoHKKn.png

 

 

It was also thought that Strv 200 would use a large amount of ceramics in the armor construction. The fact that a big portion of ceramics would come to make up several tons in the tank in question, caused the so called ceramic armor project to be started in 1988. In a couple of years time a few tests were done with several different ceramics - Al2O3(aluminium oxide), B4C (boron carbide) and TiB2 (titan boride) - but even with a board cooperation between Swedish industry, FOA and FMW, the ceramics turned out the not be much more than a mediocre reference ceramics. 

keramprov.jpg

 

Inspired by the armor solution chosen by the US tank M1A1, in which the Chobham armor was upgraded with a layer of depleted uranium, a firing trial was held in Sweden against this type of material. The results showed a possibility of better armor performance if volume and not the weight was the restricting factor.

 

 

amlagringsprov.jpg

 

A lot of effort was put into producing the ammunition storage, separated from the crew, which can take a direct hit and detonation from a ATGM. The solution developed was similar to the Leopard 2 or M1A1 with their so called "blow off panels", but was also developed to stop a chain reaction from detonating all the ammunition. The ammunition was placed in the hull rear. "

 

I translated the section covering the armor for you guys. Though I do not see anything indicating that the front engine required longer side armor. The requirements state the coverage, regardless of a front engine.  Though the coverage required is similar to the M1A2 and Leopard 2's turret. 

 

I can translate more if anyone is interested.

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Xoon said:

The results showed a possibility of better armor performance if volume was not a restricting parameter.  

 

That is not the correct translation of "Resultaten visade på möjligheten att nå bättre skyddsprestanda om volymen och inte vikten var gränssättande". It should be "The results showed the possibility of better armor performance if volume and not weight ("och inte vikten") was the resrtricting factor".

 

8 hours ago, Xoon said:

I translated the section covering the armor for you guys. Though I do not see anything indicating that the front engine required longer side armor. The requirements state the coverage, regardless of a front engine.  Though the coverage required is similar to the M1A2 and Leopard 2's turret. 

 

The armor is designed to protect the crew compartment along the 60° arc against ATGMs and APFSDS ammo. Let me illustrate this with a poorly made drawing:

 

F8zAhGn.jpg

 

Both tanks have the same protection level for the crew compartment (driver's compartment + turret ring), but with a front mounted engine, longer side skirts are required to cover the crew compartment (because it starts behind the enigne). I.e. heavy ballistic skirts and armor modules covering the complete length of the engine compartment have to be added to reach the same level of protection along the frontal arc. This is one of the reasons why Germany and the United States both decided to not build tanks with front-mounted engines, after evaluating the concept and even creating prototypes for testing this interior layout.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, SH_MM said:

That is not the correct translation of "Resultaten visade på möjligheten att nå bättre skyddsprestanda om volymen och inte vikten var gränssättande". It should be "The results showed the possibility of better armor performance if volume and not weight ("och inte vikten") was the resrtricting factor".

Thank you for the correction, late night translation is not my strong suite. 

 

1 hour ago, SH_MM said:

The armor is designed to protect the crew compartment along the 60° arc against ATGMs and APFSDS ammo. Let me illustrate this with a poorly made drawing:

 

F8zAhGn.jpg

 

Both tanks have the same protection level for the crew compartment (driver's compartment + turret ring), but with a front mounted engine, longer side skirts are required to cover the crew compartment (because it starts behind the enigne). I.e. heavy ballistic skirts and armor modules covering the complete length of the engine compartment have to be added to reach the same level of protection along the frontal arc. This is one of the reasons why Germany and the United States both decided to not build tanks with front-mounted engines, after evaluating the concept and even creating prototypes for testing this interior layout.

Good point.

But one thing, doesn't the Strv 2000 have thicker sideskirts than the M1A1?

Link to comment
Share on other sites

On 10/28/2018 at 1:06 PM, Xoon said:

But one thing, doesn't the Strv 2000 have thicker sideskirts than the M1A1?

 

Yes, it does. There also seems to be a general difference in armor technology though (ceramic armor + ERA on the Strv 2000 proposals vs NERA on the Abrams). The Strv 2000 should be better protected around the hull, yet if the same armor (or thicker NERA) was added to the M1 design, it would have the same protection level for the crew compartment at a lower weight.
 

The M1's hull side armor layout isn't really optimized for frontal protection, as the side skirts are longer than necessary in order to cover the fuel tanks and the hull ammo rack located behind the turret ring. The additional surface means that for a given weight, less protection can be achieved per surface area. On the right side of the tank, the skirts are actually extended beyond the turret ring, so the overall length is similar to the Strv 2000's in this location.

 

XI0Ga1F.jpg

 

The Strv 122's side skirts provide protection against single-stage shaped charge warheads with 165 mm diameter (1,400 mm penetration into steel) at impact angles up to 25° (covered frontal arc is therefore 50°) and 120 mm APFSDS ammo with 700 mm penetration at impact angles up 17.5° (covered frontal arc is therefore 35°). That is below the required armor coverage for the Stridsvagn 2000, but AFAIK it isn't known what types of APFSDS ammo and ATGMs were used for the Strv 2000's hull (for the Strv 122, the official requirement for the tender was only protection against 105 mm APFSDS and 143 mm shaped charge warheads for the hull).

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, SH_MM said:

- snip - 

 

I know that the armor layout of the Strv 122 is less efficient. I was just wondering about this:

On 10/27/2018 at 7:12 PM, Collimatrix said:

Overall armor layout.  You can see that side armor was prioritized.

 

On 10/28/2018 at 1:28 AM, SH_MM said:

 

Not really. It wasn't prioritized, but the larger coverage was necessary due to the front-mounted engine. Ballistic skirts and armor modules still cover only the frontal 60° arc.

 

On 10/28/2018 at 1:06 PM, Xoon said:

But one thing, doesn't the Strv 2000 have thicker sideskirts than the M1A1?

 

6 hours ago, SH_MM said:

 

Yes, it does. There also seems to be a general difference in armor technology though (ceramic armor + ERA on the Strv 2000 proposals vs NERA on the Abrams). The Strv 2000 should be better protected around the hull, yet if the same armor (or thicker NERA) was added to the M1 design, it would have the same protection level for the crew compartment at a lower weight.

 

I am confused here. Coli states "You can see that side armor was prioritized", referring to the hull side armor schematic.  Then, you say : "It wasn't prioritized". And then you say : "The Strv 2000 should be better protected around the hull"

 

Since the Strv 2000 should be better protected around the hull, would it not makes sense to think that the engineers prioritized side armor? 

 

I am not trying to strawman you or anything like that. It is just that your statements confuse me a little and I was wondering if you could clarify a bit. 

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, Xoon said:

I am confused here. Coli states "You can see that side armor was prioritized", referring to the hull side armor schematic.  Then, you say : "It wasn't prioritized". And then you say : "The Strv 2000 should be better protected around the hull" 

  

Since the Strv 2000 should be better protected around the hull, would it not makes sense to think that the engineers prioritized side armor?  

 

You should look at it relative to its peers; that a newer tank reaches a higher level of protection than an older design is nothing special. IMO one could only say that side armor was prioritized, if more weight was invested into the side armor relative to the frontal armor (meaning the side armor is prioritized over the frontal armor) or greater coverage is demanded: prioritizing would mean to invest more weight into the side armor to either reach a higher protection level (larger frontal arc reaches same protection as the frontal armor) or armor coverage (which one can consider indepedent of timeframe). As we can see by looking at the requirements for the Abrams, it was designed with protection against tank rounds and ATGMs along a 50° arc. 50° is a bit smaller than 60°, which was common on other designs of the time (see German, French & British requirements for their third generation MBTs).

If we account for the technology differences,  the Stridsvagn 2000 wasn't designed to reach a high level of protection along a greater frontal arc than existing tanks, so side armor wasn't prioritized compared to other tanks.

 

The only reason why one could claim that the Strv 2000 prioritizes side armor compared to the M1 Abrams is the fact that the hull at areas covered by the ballistic skirts is capable to resist certain types of handheld anti-tank weapons (RPG-7, Carl Gustav?) at perpendicular impact angle, but IMO that is only a by-product of the higher protection level required for the frontal arc. It is similar to the Leopard 2A5, where the area covered by ballistic skirts is capable to resist the basic RPG-7 rounds, even though it wasn't nedessarily designed to do so.

 

If you consider that the Stridsvagn 2000 was an unfinished development project and originally meant to enter service around the year 2000, the it would make more sense to compare it to contemporary projects (i.e. the "lost generation" of Cold War prototypes and testbeds made for the 2000s), then the Stridsvagn 2000 doesn't seem to have particular thick side armor/good armor coverage at the hull.

 a1a6848f888fed0b54d65d4c04597548.png

52O9p.jpg

AfjWc.jpg

 

The main reason why comparing the M1A2 Abrams' and Stridsvagn 2000's hull armor isn't a good idea, is the lack of upgrades for the (side) hull armor of the former MBT. Based on footage from the production of M1A1s for Egypt and factory footage from the United States, the basic hull armor and side skirts still have the same thickness/layout as used on the original production model of the Abrams in 1980.

Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, SH_MM said:

 

You should look at it relative to its peers; that a newer tank reaches a higher level of protection than an older design is nothing special. IMO one could only say that side armor was prioritized, if more weight was invested into the side armor relative to the frontal armor (meaning the side armor is prioritized over the frontal armor) or greater coverage is demanded: prioritizing would mean to invest more weight into the side armor to either reach a higher protection level (larger frontal arc reaches same protection as the frontal armor) or armor coverage (which one can consider indepedent of timeframe). As we can see by looking at the requirements for the Abrams, it was designed with protection against tank rounds and ATGMs along a 50° arc. 50° is a bit smaller than 60°, which was common on other designs of the time (see German, French & British requirements for their third generation MBTs).

If we account for the technology differences,  the Stridsvagn 2000 wasn't designed to reach a high level of protection along a greater frontal arc than existing tanks, so side armor wasn't prioritized compared to other tanks.

 

The only reason why one could claim that the Strv 2000 prioritizes side armor compared to the M1 Abrams is the fact that the hull at areas covered by the ballistic skirts is capable to resist certain types of handheld anti-tank weapons (RPG-7, Carl Gustav?) at perpendicular impact angle, but IMO that is only a by-product of the higher protection level required for the frontal arc. It is similar to the Leopard 2A5, where the area covered by ballistic skirts is capable to resist the basic RPG-7 rounds, even though it wasn't nedessarily designed to do so.

 

If you consider that the Stridsvagn 2000 was an unfinished development project and originally meant to enter service around the year 2000, the it would make more sense to compare it to contemporary projects (i.e. the "lost generation" of Cold War prototypes and testbeds made for the 2000s), then the Stridsvagn 2000 doesn't seem to have particular thick side armor/good armor coverage at the hull.

 

 

  Reveal hidden contents

 

 


a1a6848f888fed0b54d65d4c04597548.png

52O9p.jpg

AfjWc.jpg
 

 

 

 

The main reason why comparing the M1A2 Abrams' and Stridsvagn 2000's hull armor isn't a good idea, is the lack of upgrades for the (side) hull armor of the former MBT. Based on footage from the production of M1A1s for Egypt and factory footage from the United States, the basic hull armor and side skirts still have the same thickness/layout as used on the original production model of the Abrams in 1980.

Thanks for taking the time to clarify. 

I really appreciate it.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...